Čo nás charakterizuje a spája

Sme skupina aktívnych ľudí so zrakovým postihnutím, ktorých spojila túžba po zodpovednej a dôstojnej práci v prospech iných ľudí. Sme presvedčení, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia čo najlepšie podmienky pre ich samostatný a plnohodnotný život. Na druhej strane sú aj ľudia so zdravotným postihnutím povinní aktívne a trvale sa o to pričiňovať, ako aj využívať všetky svoje možnosti a schopnosti, v prospech spoločnosti, do ktorej chcú patriť.

Naša vízia

Našou víziou je teda svet plný otvorených a priateľských ľudí, v ktorom nie je dôležité, či a aké má človek zdravotné postihnutie, ale ako sa zapája a sám prispieva do spoločnosti. Na jednej strane spoločnosť vytvára všestranné opatrenia i podmienky na plnohodnotnú realizáciu všetkých svojich členov bez ohľadu na ich obmedzenia a špecifické potreby, na druhej strane aj ľudia so špecifickými potrebami sa aktívne a trvale pričiňujú o dobro iných, pričom využívajú všetky svoje možnosti a schopnosti, v prospech spoločnosti, do ktorej chcú patriť.

Naše poslanie

Pozitívne ovplyvňovať kvalitu života ľudí so zrakovým postihnutím v spoločnosti a to prostredníctvom vývoja vlastných inteligentných kompenzačných a didaktických pomôcok založených na moderných technológiách, ale tiež prostredníctvom vzdelávacích a osvetových aktivít, i poradenstva v tejto oblasti.


Touch&Speech = dotyk a reč

Teda to, čo robí pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých skutočnými pomôckami.


Hodnoty, ktoré nás spájajú

INKLÚZIA – Dôrazne odmietame, že všetci ľudia sú rovnakí. Úspešnú inklúziu vidíme v pochopení individuálnych inakostí a patričnej reakcie okolia i konkrétneho človeka na ne. Inklúziu uplatňujeme jednak v svojej práci, ktorou sa snažíme vytvárať priestor a lepšie podmienky na plnohodnotné začlenenie ľudí so špecifickými potrebami do spoločnosti, ale tiež v našom tíme, v ktorom majú miesto ľudia, pre ktorých zdravotné postihnutie, národnosť, náboženské presvedčenie, sociálny pôvod, či iná rôznorodosť, nie je prekážkou pre pozitívne vnímanie a aktívne prežívanie svojho života v otvorenej spoločnosti.

PROFESIONALITA - Do každej činnosti, ktorú realizujeme sa snažíme vložiť maximálnu možnú odbornosť, efektívnosť, flexibilitu, kreativitu, ale najmä dôslednú prípravu, ako aj kvalitnú prácu vykonávanú pri plnom nasadení. Sme si plne vedomí dôsledkov našich činov i vyhlásení, ktoré uskutočňujeme výhradne v súlade s naším osobným svedomím a sme pripravení za ne niesť plnú zodpovednosť. Nepozeráme však len dopredu, ale dôsledne hodnotíme aj výsledky našej práce, aby sme sa z vlastných chýb poučili a vyvarovali ich opakovaniu v budúcnosti.

INOVATÍVNOSŤ - Na problémy sa vždy snažíme pozerať aj z netradičných uhlov pohľadu, čo nám často so sebou prináša aj netradičné riešenia, ktoré sme pripravení realizovať.

SPOLUPATRIČNOSŤ - Vysokú kvalitu toho čo robíme, ani nič z našich úspechov by sme nedosahovali bez súdržnosti celého nášho tímu, ako aj vzájomnej podpory a solidarity jeho členov a ich pocitu spolunáležitosti k našej organizácii. Spolupatričnosť a s ňou i spoločná vízia nám pomáhajú prekonať aj tie najväčšie prekážky, riešiť najzložitejšie problémy a nedovoľujú nám odkloniť sa od spoločných cieľov a napĺňania nášho poslania.

OTVORENOSŤ- Radi prijímame nie len pozitívnu spätnú väzbu, ale sme otvorení aj konštruktívnej kritike a iným názorom, ktorými sa so všetkou vážnosťou zaoberáme a sme pripravení o nich diskutovať, poučiť sa z nich, ale na základe nich prípadne aj prehodnocovať vlastné postoje. Sme pripravení aktívne reagovať na nové podnety, nápady, možnosti spolupráce, ako aj otvorení prijímať medzi seba nových šikovných ľudí vyznávajúcich podobné hodnoty. A hlavne sa vždy snažíme otvorene komunikovať nie len o úspechoch a všeobecne uznávaných „pravdách“, ale aj o ťažších témach, problémoch, i skúsenostiach.