MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a prehliadač internetového obsahu ako nové zariadenie podporujúce sociálnu integráciu osôb so zrakovým postihnutím

Kód projektu v ITMS2014+: 
312041P037
Realizovaný na základe výzvy: 
OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím
Špecifický cieľ projektu: 
Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Typ projektu: 
Dopytovo- orientovaný projekt
Riadiaci orgán: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: 
Implementačná agentúra MPSVaR SR
Trvanie projektu: 
01/01/2019 to 31/12/2021

 


Podstatou projektu Stopky n.o. je navrhnúť, vyvinúť a pilotne odskúšať elektronické zariadenie/kompenzačnú pomôcku MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a dokumentov určený pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím prevažne vo vyššom veku s problematickými zručnosťami v oblasti IKT často s pridruženými problémami v oblasti jemnej motoriky, so sklonmi k pasivite, resp. kde informačné bariéry bránia väčšej aktivizácii, zamestnateľnosti, prípadne spôsobujú riziko diskriminácie a sociálneho vylúčenia (cieľová skupina projektu). Pôjde o zariadenie s malým množstvom hmatovo výrazných tlačidiel, s jednoduchým ľahko pochopiteľným ovládaním, s kvalitným hlasovým výstupom a s možnosťou pripojiť štandardnú počítačovú klávesnicu, zariadenie bude možné ovládať aj s použitím rozpoznávania reči. Cieľom projektu je teda zlepšiť prístup cieľovej skupiny (ľudí so zrakovým postihnutím) k informáciám, najmä ku knihám a časopisom poskytovaným nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom digitálnych knižníc s využitím zariadenia / kompenzačnej pomôcky MATEJ - špecializovaného prehrávača digitalizovaných kníh a prehliadača internetového obsahu, ktorý počas projektu vyvinieme a pilotne odskúšame. Odbúravaním informačných bariér chceme v podstatnej miere prispieť k prevencii a eliminácii diskriminácie a sociálneho vylúčenia.


Články o projekte